Bulk Products & Drug Intermediates

CODES

Name

CAS NO

APPLICATIONS

VCPP-1

2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide

3259-8-3

Tamsulosin

VCPP-2

5,6 Dimethoxy Indanone

2107-69-9

Donepezil

VCPP-3

6-Methoxy-2-(4-methoxy phenyl)Benzo(b) thiophene

63676-22-2

Raloxifene

VCPP-4

4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)benzoic acid

84449-80-9

Raloxifene

VCPP-5

1-Benzyl piperidine-4-carboxaldehyde

22065-85-6

Donepezil

VCPP-6

Methyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate

220664-31-3

VCPP-7

4-Chloro-3-nitro phenyl methyl sulfone

97-07-4

VCPP-8

2-Aminothiazol-4-Acetic acid

29676-71-9

Mirabegron Int

VCPP-9

4,4′-(1,3-phenylenebis(oxy))dianiline

2479-46-1

VCPP-10

5-Bromoindole

10075-50-0

VCPP-11

n.n-m-phenylene dimaleimide

3006-93-7

VCPP-12

2-chloro-4-fluoro-5-Iodobenzophenon

915095-86-2

Empaglitlozin

VCPP-13

4-chloro-bi phenyl-4-carbaldehyde

80565-30-6

VCPP-14

Biphenyl-4-carboxaldehyde

3218-36-8

VCPP-15

5-cyano indole

15861-24-2

VCPP-16

4(4-Bromo-3-formyl phenoxy)benzonitrile

906673-54-9

VCPP-17

n-methyl-4-chloro piperdine

5570-77-4

VCPP-18

4-Methoxyphenylaceticacid

104-01-8

VCPP-19

(1-amino-cyclobutyl)-methanol

180205-34-9

VCPP-20

2-Chloro-5-iodo benzoicacid

19094-56-5

Empagliflozin

VCPP-21

tert-butyl (1- (hydroxymethyl) cyclobutyl) carbamate

1142211-17-3

VCPP-22

4-Amino-2-chloro benzonitrile

20925-27-3

VCPP-23

tert-butyl sulfamate

VCPP-24

3-Hydroxytetrahydrofuran

453-20-3

VCPP-25

3-Amino tetra hydrofuran-3-carboxylic acid-n-butylester

VCPP-26

3-methoxybenzaldehyde

591-31-1

VCPP-27

27i

2,4,6-trimethoxy styryl-3-((carboxy methoxy)amino)-4-methoxy benzyl sulpone sodiumsalt dihydrate

VCPP-28

4-bromo-7-fluoraindane-1-one

1003048-72-3

VCPP-29

7-fluoro-1-methyl-1H-Indole-2,3-dione

875003-43-3

VCPP-30

3-fluoro2(Methyl amino)benzoic acid

1250921-20-0

VCPP-31

1-TERT-BUTOXY CARBONYL AMINO-CYCLOBUTANE CARBOXYLIC ACID

120728-10-1

VCPP-32

1-amino cyclobutyl-1-carboxylic acid

VCPP-33

4,4,Dimethoxy tritylchloride

40615-36-9

VCPP-34

6-Nitro Quinoline

613-50-3

VCPP-35

Furan-3-carboxaldehyde

498-60-2

VCPP-36

Furan-3-boronic acid

55552-70-0

VCPP-37

Methyl cyclopentane carboxylate

4630-80-2

VCPP-38

Pyridazine

289-80-5

VCPP-39

Pyran-3-ene-4 carboxaldehyde

VCPP-40

2-Methyl Indoline

6872-06-6

VCPP-41

2,2-cyclo pentane-1,1-diyldi acetic acid

16723-669

VCPP-43

4-Methyl-7-Hydroxy coumarin

90-33-5

VCPP-44

N-Benzyl-6-Aminopurine

1214-39-7

VCPP-45

methyl 1-amino-7-(benzyloxy)thieno[3,2-f]quinoline-2-carboxylate

1214-39-7

VCPP-46

2-Methylproline

16277-06-8

VCPP-48

4-(Chloromethyl)-7- Hydroxy-2H-chromen-2-one

25392-41-0

VCPP-49

6-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

897957-06-1

VCPP-50

5-hydroxy-2-Methyl Isoquinoline HBr

VCPP-51

2-chloroMethyl-4-cyano benzoic acid methyl ester

VCPP-52

2-fluoro-5-(Methyl surfonyl)benzoic acid

247569-56-8

VCPP-53

2-chloro-5-Bromo benzoic acid

21739-92-4

Dapagliflozin

VCPP-54

3-Hydroxy benzaldehydrade

100-83-4

VCPP-55

4-Nitro Phenyl-(ethy-2-amine)

29968-78-3

Mirabegron

VCPP-56

4,4-Difluoro benzophenone

345-92-6

VCPP-57

1-(Bis-(4-fluoro phenyl)-methyl) Piperazine

27469-60-9

Flunarizine

VCPP-58

Benzyl Acrylate

2495-35-4

VCPP-59

2-((2-bromo-5-( 4-isocyano phenoxy )benzyl)oxy) tetrahydro-2H-pyran

VCPP-60

(E)-1-chloro-2-fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene

VCPP-61

Ethyl-3-amino-4-Pyrazole carboxylate

6994-25-8

VCPP-62

4-Bromo-2- fluoro benzoic acid

112704-79-7

VCPP-63

pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloridee

37718-11-9

VCPP-64

(3-(trifluoromethyl) phenyl)methanol

349-75-7

VCPP-65

1-Cyclopropyl ethyl amine mandelate salt

1621-24-5

VCPP-66

N-BOC 2-methyl-L-proline

103336-06-7

VCP-67

Pyridine-2-methanol

586-98-1

VCP-68

Pyridine-2-aldehyde

1121-60-4

VCP-69

Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

66-22-8

VCP-70

N-methyl-4-chloro piperidine

5570-77-4

VCP-71

4-chloro-1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazolo(4,3-C)pyridine

VCP-72

2-pyridineaceticacid ethylester

2739-98-2

VCP-73

5,6 Diamino-1-isopropyl uracil

113885-21-5

VCP-74

pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one

159326-71-3

VCP-75

2,4Dichloro-5-amino-pyrimidine

5177-27-5

VCP-76

6-methylpyridin-3-ol

1121-78-4

VCP-77

5-Methoxy pyridine-2-methanol

127978-70-5

VCP-78

N2,N2-diethyl-6-methylpyridine-2,5-diamine

168091-36-9

VCP-79

4-Methoxy-2-amino pyridine

10201-73-7

VCP-80

9323259

5-Methoxy-2-Bromo pyridine

13472-85-0

VCP-81

2-Methoxy-5-Bromo pyridine-4-carbaldehyde

936011-17-5

VCP-82

2-cyano pyridine-n-oxide

VCP-83

3-cyano pyridine-n-oxide

VCP-84

4-cyano pyridine-n-oxide

VCP-85

2-methyl-pyridine-n-oxide

VCP-86

3-methyl pyridine-n-oxide

VCP-87

4-methyl pyridine-n-oxide

VCP-88

2-chloro-3-methyl pyridine

VCP-89

2-bromo -3-methyl pyridine

VCP-90

2-chloro-6-cyano pyridine

VCP-91

2-hydroxy-3-methyl pyridine

VCP-92

2-chloro nicotinic acid

VCP-93

2-chloro nicotinic acid methyl ester

VCP-94

2,6-di chloro pyridine-n-oxide

VCP-95

2,4,6-tri chloro pyridine

VCP-96

6-chloropyridine-2-thiol

VCP-97

2-chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine

VCP-98

2-methyl-4-nitro pyridine-n-oxide

VCP-99

3-methyl-4-nitro pyridine-n-oxide

VCP-100

2-methyl-4-nitro pyridine

VCP-101

3methyl-4-nitro pyridine

VCP-102

2-chloro-4-bromo pyridine

VCP-103

2-methyl-4-bromo pyridine

VCP-104

3-methyl-4-cyano pyridine

VCP-105

2-amino-3-methyl-5-bromo pyridine

VCP-106

2-chloro-4-methyl pyridine

VCP-107

tert-butyl pyridin-3-ylcarbamate

VCP-108

2-chloro-5-nitro pyridine

VCP-109

4-methyl nicotinic acid

VCP-110

3-methyl isonicotinic acid

VCP-111

2-amino-6-chloro pyridine

VCP-112

2-amino-6-bromo pyridine

VCP-113

2-amino-6-iodo pyridine

VCP-114

2-amino-5-bromo pyridine

VCP-115

2-amino-5-bromo-3-chloro pyridine

VCP-116

2,5-dibromo-3-chloro pyridine

VCP-117

2-cyano-5-bromo-3-chloro pyridine

VCP-118

5-bromo-3-chloro-2-picolinic acid

VCP-119

3-methyl-4-cyano pyridine

VCP-120

2-chloro-6-picolinic acid

VCP-121

2-CHLORO-3-METHYL-5-BROMO PYRIDINE

VCP-122

2-AMINO-5-BROMO-3-IODO PYRIDINE

VCP-123

2-AMINO-5-CHLORO-3-IODO PYRIDINE

VCP-124

2,4-DICHLORO-5-NITRO PYRIDINE

VCP-125

2-bromo-5-methylpyridine

VCP-126

4-pyridine-3-yl-benzoic acid

VCP-127

2-IODO-5-BROMO PYRIDINE

VCP-128

2-AMINO-5-IODO PYRIDINE

VCP-129

2-CHLORO-5-IODO PYRIDINE

VCP-130

2-FLUORO-5-NITRO PYRIDINE

VCP-131

2-CHLORO-3-FLUORO PYRIDINE

VCP-132

2,3,5-TRICHLORO PYRIDINE

VCP-133

2-hydroxy-4-chloro pyridine

VCP-134

4-METHOXY-2-AMINO PYRIDINE

VCP-135

2-HYDROXY-5-METHYL-3-NITRO PYRIDINE

VCP-136

2-CHLORO-5-METHYL-3-NITRO PYRIDINE

VCP-137

2-CHLORO-4-METHYL-5-NITRO PYRIDINE

VCP-138

2-CHLORO-5-METHYL PYRIDINE

VCP-139

2-HYDROXY-5-METHYL PYRIDINE

VCP-140

2-CHLOROPYRIDINE-5-SULFONYLCHLORIDE

VCP-141

2-CHLORO PYRIDINE-5-SULFONAMIDE

VCP-142

PYRIDINE-2-SULFONYLCHLORODE

VCP-143

PYRIDINE-3-SULFONYLCHLORIDE

VCP-144

3-CHLORO PYRIDINE-2-SULFONYL CHLORIDE

VCP-145

2,3-DICHLORO PYRIDINE-5-SULFONYL CHLORIDE

VCP-146

2,3-DICHLORO PYRIDINE-5-SULFONAMIDE

VCP-147

3-CHLORO PYRIDINE-2-SULFONAMIDE

VCP-148

5-CHLORO PYRIDINE-2-SULFONYLCHLORIDE

VCP-149

5-CHLORO PYRIDINE-2-SULFONAMIDE

VCP-150

PYRIDINE-4-SULFONYLCHLORIDE

VCP-151

2-cyano pyrimidine

VCP-152

2-aminomethyl pyrimidine.hcl

VCP-153

2-AMINO PYRIMIDINE

VCP-154

2-CHLORO PYRIMIDINE

VCP-155

2-BROMO PYRIMIDINE

VCP-156

2-HYDROXY PYRIMIDINE

VCP-157

2-HYDROXY-5-BROMO PYRIMIDINE

VCP-158

2-CHLORO-5-BROMO PYRIMIDINE

VCP-159

5-BROMO URACIL

VCP-160

4,6-DIHYDROXY PYRIMIDINE

VCP-161

N-BENZYL PYRROLE

VCP-162

2,4,6-TRICHLORO PYRIMIDINE

VCP-163

5-NITRO BARBITURIC ACID

VCP-164

2,4,6-TRICHLORO-5-NITRO PYRIMIDINE

VCP-165

4,6-DICHLORO PYRIMIDINE

VCP-166

4-piperdino acetophenone

VCP-167

4-piperdino benzoyl pyruvic acid methyl ester

VCP-168

4-piperdino benzoyl pyruvic acid

VCP-169

N-BENZYL PIPERDINE

VCP-170

4-(3-Chloropropyl)-1-piperazineethanol

57227-28-8